ATTACHÉ - JURIST

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (www.raadvgc.be) is een jonge Brusselse parlementaire instelling (sinds 1989). Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement telt een vast aantal van 17 Nederlandstalige raadsleden. Deze 17 vormen de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die de regelgevende pijler is van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De Raad is bevoegd voor de beleidsdomeinen Cultuur, Onderwijs, Welzijn en Gezondheid in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Om de dienstverlening (vanuit  Lombardstraat, Brussel) te versterken, is er een openstaande vacature voor een:   ATTACHÉ - JURIST
   
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

•    als commissiesecretaris staat u de commissievoorzitters bij in de organisatie van hun werkzaamheden, waakt u over de correcte toepassing van het Reglement en levert u snel en efficiënt een vlot geschreven verslag van de commissiewerkzaamheden af.
•    u onderhoudt contacten met interne en externe binnen- en buitenlandse actoren inzake de commissiewerkzaamheden.
•    u schrijft juridische nota’s zowel voor de dienst Wetgeving als voor de andere diensten van de Griffie.
•    u kan voorgestelde aanpassingen aan het Reglement in formele amendementen gieten. 
•    u werkt zichzelf in alle aspecten van de dienst Wetgeving in, zodat u het diensthoofd kan vervangen in geval van afwezigheid.
•    u geeft opdrachten aan het secretariaat om het vlotte verloop van de commissies mogelijk te maken.
•    u communiceert met parlementsleden, kabinetten, politieke fracties en administraties.

PROFIEL VAN DE KANDIDAAT

•    Algemeen: Nederlandstalig, burger van de Europese Unie, met een onberispelijk gedrag, en genieten van burgerlijke en politieke rechten.
•    Diploma:  op de datum van de afsluiting van de inschrijvingen in het bezit zijn van een masterdiploma in de rechten en bewijs leveren van minstens 8 jaar ervaring in vergelijkbare functies bij een overheid, in de privé of als zelfstandige. Worden eveneens aanvaard : in het buitenland behaalde diploma's of studiegetuigschriften die, krachtens internationale overeenkomsten of verdragen of in toepassing van de wet of het decreet, als gelijkwaardig worden verklaard met de voornoemde diploma's.

•    Vaktechnisch:
o    over een grondige kennis beschikken van de werking van de Raad, het Reglement van de Raad, de wetgeving/regelgeving die betrekking heeft op de Brusselse instellingen,
o    vertrouwd zijn met het administratief recht en de wetgeving op de overheidsopdrachten,
o    inzicht hebben in de Belgische staatsstructuur,
o    belangstelling hebben voor de algemene en Brusselse politieke actualiteit,
o    correct Nederlands spreken, schrijven en begrijpen,
o    het Frans en het Engels voldoende beheersen en begrijpen om een professionele conversatie te kunnen aangaan,
o    Word en Excel beheersen.
•    Competenties: integer, flexibel, discreet, vlot en geëngageerd zijn / nauwgezet en zorgvuldig deadlines respecteren / transversaal kunnen samenwerken / over een analytisch en synthetiserend vermogen beschikken / kunnen plannen en organiseren / initiatief durven nemen en resultaatgericht handelen / positief ingesteld zijn.


AANBOD

•    De kantoren bevinden zich in prachtig gerenoveerde gebouwen, in een aangename buurt en op loopafstand van diverse metro-, bus- en treinstations.
•    De aanwerving geschiedt op proef voor één jaar in de graad van A1 attaché. Na de proeftijd kan een benoeming in vast verband plaatsvinden indien de proeftijd met succes werd beëindigd.

CONTACT

Stuur uw CV met motivatiebrief t.a.v. Erwin Jacquemyns naar ej@addvalue.eu met vermelding van de referentie EJ – 1730 – Attaché-Jurist vóór maandag 4 september 2017, 12u00. 
Add Value behandelt elke reactie binnen de 48 u en discreet.  Voor meer informatie, contacteer Erwin Jacquemyns op 0475/612 139.